บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

มารู้จักอำเภอกันเถอะอำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

Time:2012-06-13 18:41 hits:hits

อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง

มารู้จักอำเภอกันเถอะ

 

 

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

คำขวัญจังหวัด  เมืองพระยารัษฏา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
คำขวัญอำเภอ  ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
หมายเลขโทรศัพท์  0-7528-9426
 หมายเลขโทรสาร  0-7528-9426
เว็บไซต์อำเภอ    www.palian.dopatrang.go.th
 
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา มีผู้พยายามค้นหาความหมายและความเป็นมาของคำว่า "ปะเหลียน" จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ เพราะเมืองปะเหลียนมีประวัติยาวนานหลายชั่วอายุคน ประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ไม่สามารถค้นหาได้จึงเป็นเพียงแต่คำบอกเล่าต่อ ๆ กันมาและเป็นข้อสันนิษฐานที่พอจะรับฟังได้ คือ
• "ปะเหลียน" เป็นสถานที่ที่มีทรัพยากรมาก มาจากคำว่า "ปะ" แปลว่า พบหรือเจอ และ "เหลียน" แปลว่า สิ่งที่มีค่า เพี้ยนมาจากคำว่า เหรียญ คือของมีค่า 
• "ปะเหลียน" เพี้ยนมาจากคำในภาษามาเลย์จากเดิมว่า "ปราเลียน" แปลว่า ทอง 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะยังไม่มีผู้ใดทราบถึงความหมายอันแท้จริงของคำว่าปะเหลียน แต่
ปะเหลียนก็เป็นชื่อตำบลหนึ่งของอำเภอที่ติดต่อกับทิวเขาบรรทัดซึ่งกั้นแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ในสมัยก่อนชาวพัทลุงได้อพยพเจ้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลปะเหลียนเป็นจำนวนมาก สำหรับที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน ตั้งอยู่ที่บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม ซึ่งสมัยก่อนเป็นท่าเรือสำคัญที่ใช้ติดต่อคมนาคมกับจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันและมลายูหรือประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน
  ในสมัยก่อนท้องที่อำเภอปะเหลียนมีการปกครองขึ้นกับเมืองพัทลุง เมื่อเจ้าพระยานคร (น้อย) ได้ส่งบุตรมาปกครองเมืองตรังและขึ้นตรงต่อเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่แถบนี้มีผู้คนมาตั้งถิ่นฐานกันแล้ว  เจ้าเมืองพัทลุงจึงส่งกรมการเมืองมาปกครองเพื่อเป็นการสกัดกั้นอำนาจของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชไว้ ขณะนั้นท้องที่อำเภอปะเหลียน มีประชากรน้อยมาก  ไม่เหมาะสมที่จะยกฐานะเป็นเมืองดี ดังนั้น ตำแหน่งผู้ปกครองจึงเป็นเพียง "จอม" คำว่าจอมใช้กันเฉพาะที่มีชายไทยมุสลิมอยู่ แปลว่า  ผู้เป็นใหญ่ 

ในสมัยต่อมาเมื่อประชากรมากขึ้นจึงยกฐานะขึ้นเป็นเมือง เมื่อ พ.ศ. 2341 เรียกว่า เมืองปะเหลียน เจ้าเมืองปะเหลียนคนสุดท้ายคือพระปริยันต์เกษตรานุรักษ์ เท่าที่มีหลักฐานปรากฏตัวเมืองครั้งแรกตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลปะเหลียนในปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายไปตั้งบริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลท่าพญาในปัจจุบันเมื่อประมาณ พ.ศ. 2430
  ในปี พ.ศ. 2434 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่า เมืองปะเหลียนทรุดโทรมมาก จึงยุบให้เป็นแขวงขึ้นตรงกับเมืองตรัง และในปี พ.ศ. 2438 ได้จัดตั้งที่ว่าการอำเภอเป็นครั้งแรกที่ตำบลท่าพญา ใช้ชื่อว่า อำเภอท่าพญา ครั้นได้จัดรูปแบบอำเภอขึ้นตามพระราชบัญญัติปกครองท้องที่ เมื่อ พ.ศ. 2440 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งที่บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม ในปี พ.ศ. 2460 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอหยงสตาร์ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอปะเหลียน ตามชื่อเดิมจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อรักษาประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองปะเหลียนไว้ ขณะนี้อำเภอปะเหลียนได้ก่อตั้งมาครบ 108 ปี นับว่าเป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งในจังหวัดตรัง
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 973.13 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป ร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั่งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนพฤษภาคม และ ฤดูร้อน เริ่มตั่งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนมกราคม 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......10.... แห่ง 3.เทศบาล..2.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....86.... แห่ง 4.อบต........10 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ - ทำสวนยางพารา  ประมาณ ร้อยละ 85
- รับจ้าง        ประมาณ ร้อยละ 15
- ธุรกิจส่วนตัว       ประมาณ ร้อยละ 10 
- อื่นๆ                    ประมาณ ร้อยละ  5
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 4 แห่ง ได้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาทุ่งยาว สาขาหาดเลา 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาทุ่งยาว
ธนาคารออมสิน สาขาทุ่งยาว
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาทุ่งยาว
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี เทสโก้โลตัส (Express) 1 แห่ง แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์  โทร.075-289282
โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์  โทร.075-288252
โรงเรียนคันธพิทยาคาร
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ  
     - แม่น้ำปะเหลียน  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มีความยาวประมาณ 58 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ 7 สาย  ได้แก่ คลองปะเหลียน  คลองลำแคลง คลองลำปลอก  คลองห้วยด้วน  คลองลำพิกุล  คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองลำชาน แม่น้ำนี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัดตรัง 2 อำเภอ คือ อำเภอย่านตาขาวและอำเภอ ปะเหลียน  แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากแม่น้ำปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
ป่าสงวนแห่งชาติ  
- อำเภอปะเหลียนมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติถึง 315,025 ไร่ หรือร้อยละ 42 ของพื้นที่อำเภอปะเหลียน แต่ในปัจจุบันป่าสงวนแห่งชาตินั้นได้ถูกบุกรุกจับจองตัดไม้เพื่อเอาที่ดินไปทำการเกษตรไปมากแล้ว ซึ่งในบริเวณป่าไม้นี้ มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น น้ำตกโตนเต๊ะ น้ำตกช่องเขาบรรพต ภูเขาเจ็ดยอด น้ำตกพ่าน เป็นต้น

 
 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 65,864  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 32,528  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 33,336 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร  คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  -
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ -  ยางพารา    พื้นที่เพาะปลูก   291,729
- ปาล์มน้ำมัน  พื้นที่เพาะปลูก      8,259
- ไม้ผล  พื้นที่เพาะปลูก      2,270
- ข้าว  พื้นที่เพาะปลูก      1,450
- พืชผัก  พื้นที่เพาะปลูก         842

 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
แม่น้ำปะเหลียน 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานทุ่งสงสี่สวัสดิ์  ม.9 ต.ท่าข้าม อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงงานวูดเวิค โปรดักส์ จำกัด ม.2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงงานนำรับเบอร์ แอนด์ ลาเทค จำกัด ม.3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
โรงงานพรีเมียร์ทิมเบอร์ จำกัด ม. 2 ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

 
   
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 09/02/2012
 

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: