บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

โครงการแก้ไขความยากจนเชิงบูรณาการอำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา

Time:2012-07-02 11:33 hits:hits

อำเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา

โครงการแก้ไขความยากจนเชิงบูรณาการ

 

 ชื่อโครงการ

สถานที่ติดต่อดูงาน

 ข้อมูลผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาสังความและความยากจนเชิงบูรณาการ (Beat Practice) อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา          ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนอำเภอสะบ้าย้อย ที่ทำการปกครองอำเภอสะบ้าย้อย
อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โทร 074 - 306116 -074-377111 
รายละเอียดโครงการ: ข้อมูลผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน (Beat Practice) 
สมาชิกครัวเรือน นางถนอม  แซ่ฮั่น 
จดทะเบียน ฯ ขอความช่วยเหลือเรื่อง อื่น ๆ (ส.ย.8) ขอซ่อมแซมบ้าน

1. สภาพทั่วไปของครัวเรือนที่คัดเลือกมา ครัวเรือน นางถนอม  แซ่ฮั่น จดทะเบียน ฯ ขอความช่วยเหลือเรื่องอื่น ๆ (ส.ย.) ขอซ่อมแซมบ้าน สมาชิกในครัวเรือน ดังนี้
       1.1 นางถนอม  แซ่ฮั่น  อายุ 81 ปี
       1.2 นายอำพล  แซ่ฮั่น  อายุ 6 ปี
       1.3 นายชนะ  แซ่ฮั่น  อายุ 42 ปี
       1.4 นายนิพงษ์  แซ่ฮั่น  อายุ  59 ปี
       1.5 นางสายสุนีย์  แซ่ฮั่น  อายุ 60 ปี
       1.6 นายกัมปนาท  เกตุแก้ว  อายุ  27 ปี
       1.7 นางสาวสุนิสา  แซ่ฮั่น  อายุ 43 ปี
ผู้จดทะเบียนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป เป็นแม่บ้าน ไม่ได้ประกอบอาชีพที่แน่นอน รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย สภาพบ้านที่อยู่อาศัยคับแคบ ชำรุด หลังคารั่ว ไม่มั่นคงแข็งแรง เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวลักษณะเป็นเพิงพัก ฝาฟนังบางส่วนผุพัง และชำรุด ตัวบ้านยาวประมาณ 5 เมตร กว้าง  3 เมตร 
       ปัจจุบันนางถนอม  แซ่ฮั่น อาศัยอยู่กับบุตรชาย 2 คน ซึ่งเป็นคนพิการ
2. สภาพปัญหาของครัวเรือนที่ประสบอยู่ เป็นสครัวเรือนที่ยากจน อยู่บ้านเลขที่ 17/6 
หมู่ที่ 4 ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เดิมมีสมาชิกในครอบครัว 7 คน สามารถประกอบอาชีพได้ 2 คน ปัจจุบันได้แยกย้ายไปอาศัยประกอบอาชีพที่อื่น ผู้จดทะเบียน ได้จดทะเบียนเพื่อขอเงินทุนในการซ่อมแซมบ้าน การสำรวจข้อมูลรายบุคคลคน (Re-Check)
พบว่าเป็นผู้ที่มีความยากจนและเดือดร้อนจริงเนื่องจากไม่มีรายได้ สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม เป็นเพิงพัก และอาศัยอยู่กับบุตรชายซึ่งสติไม่สมประกอบ รายได้ส่วนใหญ่ของ
ครอบครัวมาจากการรับจ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ ในหมู่บ้าน

3. แนวคิดการจัดการแก้ไขปัญหา ศตจ.อ.สะบ้าย้อย ซึ่งมีนายปรีชา ดำเกิงเกียรติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน อำเภอสะบ้าย้อย ได้นำทีมคาราวานแก้จน ไปพบปะเยี่ยมเยียนและสำรวจปัญหารายครัวเรือน และให้ทีมงานกลั่นกรองข้อมูลรายตำบล พิจารณาและวินิจฉัยความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือโดยแยก Need  และ Want ดำเกนินการช่วยเหลือเบื้องต้น สำหรับนางถนอม  แซ่ฮั่น จากการตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรองได้จัดเข้ากลุ่ม Need ซึ่งจะต้องดำเนินการจัดหาทุนในการซ่อมแซมบ้านให้เป็นการเร่งด่วน

4. วิธีดำเนินการ ของศตจ.อ.สะบ้าย้อย ในการแก้ไขปัญหาจากการกลั่นกรองข้อมูลผู้จดทะเบียนด้านปัญหาอื่น ๆ (ส.ย.8) ซึ่งมีผู้จดทะเบียนจำนวน 102 ราย ศตจ.อ.สะบ้าย้อย ได้แยกการกลั่นกรองข้อมูล Need/Want โดยเป็น Need  จำนวน 42 ราย  Want  จำนวน 60 ราย  โดยเรียงลำดับการช่วยเหลือตามความจำเป็นเร่งด่วน สถานะและสภาพความเป็นอยู่
ของแต่ละครอบครัว โดยมีนางถนอม  แซ่ฮั่น เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ความช่วยเหลือกรณีดังกล่าว
                 ขั้นตอนการดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือ นายปรีชา  ดำเกิงเกียรติ นายอำเภอสะบ้าย้อย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนอำเภอสะบ้าย้อยด ได้ดำเนินการให้ชุดคาราวานแก้จนตำบลคูหา ออกไปสำรวจสภาพบ้าน โดยมอบหมายนายช่างโยธาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูหา เป็นผู้จัดทำประมาณการงบประมาณค่าวัสดุในการซ่อมแซมบ้านตามสภาพความเป็นจริง และความเหมาะสมผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนมากและยากจนมาก จะได้รับความช่วยเหลือมาก ผู้ที่มีความเดือดร้อนน้อย จำเป็นน้อยก็จะได้รับการช่วยเหลือน้อยลดหลั่นตามสัดส่วนซึ่ง ศตจ.อ.สะบ้าย้อย ได้พิจารณาข้อมูลของชุดคาราวานใน 9 ตำบล โดยได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือไปในครั้งนี้รวม 3 ราย งบประมาณ
รายละ 30,000 บาท 

5. ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขปัญหาที่ตามมา
5.1 ประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือนั้นเข้าใจว่าถ้าหากมาลงทะเบียนแล้ว จะต้องเป็นภาระของทางราชการในการให้ความช่วยเหลือ และคิดว่าเป็นหน้าที่ซึ่งจะต้องให้ บางรายไม่เดือดร้อนจริงก็มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือ
5.2 ประชาชนที่มาลงทะเบียนบางส่วนปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริง ในเรื่องรายรับ รายจ่าย เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ
5.3 ประชาชนบางราย ความเป็นอยู่เดือดร้อน เนื่องจากไม่ทำงาน ไม่รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่ดำรงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

6. สัมฤทธิผลที่ถือว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นแก่ครัวเรือน
    6.1 สามารถช่วยเหลือราษฎรที่จดทะเบียนให้มีที่อยู่อาศัย มีสภาพชีวิตและที่อยู่อาศัย
ที่ดีขึ้น 
    6.2 เนื่องจากนางถนอม  แซ่ฮั่น ผู้จดทะเบียน เป็นคนชราและอาศัยอยู่กับบุตรชายซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน เนื่องจากสติไม่สมประกอบ ผู้อำนวยการ ศตจ.อ.สะบ้าย้อย โดยนายปรีชา  ดำเกิงเกียรติ ได้ประสานไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลคูหา ให้การช่วยเหลือโดยการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการและคนชรา รายละ 500 บาท/เดือน
ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาเป็นอย่างดี  จึงทำให้ผู้จดทะเบียน
รายดังกล่าวได้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทีดีขึ้น

7. สรุปบทเรียนที่ได้
    7.1 การร่วมมือจากส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ มีผลต่อการกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือ
    7.2 การปฏิบัติและการประสานงานกับหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมีความสำคัญ
    7.3 การปฏิบัติการในพื้นที่การสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานเป็นอย่างมาก
    7.4 การลงพื้นที่ของส่วนราชการทำให้เห็นปัญหาและความทุกข์ยากของชาวบ้านได้ดี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 08/9/2008     

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: