บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

มารู้จักอำเภอกันเถอะอำเภอปานาเระ  จังหวัดปัตตานี

Time:2012-06-29 06:47 hits:hits

อำเภอปานาเระ  จังหวัดปัตตานี

มารู้จักอำเภอกันเถอะ

 

 

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

คำขวัญจังหวัด  บูดูสะอาด หาดทรายสวย รวยน้ำตก นกเขาดี ลูกหยีอร่อย หอยแครงสด
คำขวัญอำเภอ  แฆแฆหาดสวรรค์ สร้างสรรค์สิ่งจักสาน ประเพณีพื้นบ้านลาชัง เจดีย์ดังหลวงพ่อหนอน
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ที่ 1 ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
หมายเลขโทรศัพท์  0-7349-9015
 หมายเลขโทรสาร  0-7349-9015
เว็บไซต์อำเภอ    -
 
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา   ปะนาเระเป็นภาษามาลายูพื้นเมือง ซึ่งมาจากคำว่า " ปาตา " (หาด) และ 
" ตาเระ" แปลว่า อวนลากปลา เมื่อนำมารวมกันเข้าเป็น " ปาตาตาเระ" ซึ่งหมายถึง ชายหาดที่ตากอวน อันเป็นสัญลักษณ์ของชาวประมงโดยทั่วไปของภาคใต้ ต่อมา " ปาตาตาเระ " เมื่อใช้นานๆ เข้าก็มีการกร่อนคำกลายเป็น 
" ปานาเระ "
 
2.เนื้อที่/พื้นที่ 158.625 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน 

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......10.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....53.... แห่ง 4.อบต........9 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ 1.  เกษตรกรรม
2.  ทำสวน
3.  ทำไร่
4.  ปศุสัตว์
 
2.อาชีพเสริม ได้แก่ รับจ้าง 
3.จำนวนธนาคาร
 
มี - แห่ง ได้แก่
-
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา                 โทร. 0-7335-1456
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร           โทร. 0-7349-9098
 
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
1.  หาดแฆแฆ
2.  หาดชลาลัย
3.  หาดปะนาเระ
4.  หาดบางระรวด
5.  หาดราชรักษ์
 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 35,816  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 17,566  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 18,250 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร - คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ 1.  ข้าว
2.  มะพร้าว
3.  ยางพารา
4.  พืชผัก
 
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
1.  คลองมายู
2.  คลองท่าข้าม
3.  คลองมะรวด
4.  คลองแฆแฆ
 
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ - 
   
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 22/02/2008
 

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: