บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

หน่วยบริการภาครัฐอำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

Time:2012-06-24 17:41 hits:hits

อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยบริการภาครัฐ

หน่วยบริการ ชื่อหน่วยบริการ และเบอร์โทรศัพท์
สถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ มหาววิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.075-673000
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา โทร.075-521049
โรงเรียนโมคลานปรระชาสรรค์ โทร.075-346280
โรงพยาบาล/คลินิก/สถานพยาบาล โรงพยาบาลท่าศาลา โทร.075-521186, 075-521133 
 
ชื่อหน่วยบริการ

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำการปกครองอำเภอ

 075-521049

ฝ่ายทะเบียนและบัตร

 075-522343

สถานีตำรวจภูธร 075-521009,075-330764
สถานีตำรวจทางหลวง - 
สำนักงานศุลกากร - 
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง - 
สำนักงานที่ดิน 075-521192 
สำนักงานสรรพากร 075-521366 
สำนักงานป่าไม้ - 
สำนักงานสัสดี 075-521366 
สำนักงานเกษตร 075-521110 
สำนักงานพัฒนาชุมชน 075-521169 
สำนักงานศึกษาธิการ - 
สำนักงานประถมศึกษา 075-673710 
สำนักงานจัดหางาน - 
   
   
   

 

อื่นๆ เพิ่มเติม (ที่ประชาชนควรรู้)
-


วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 01/09/2008        
 

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: