บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

รู้จักนายอำเภออำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Time:2012-06-30 18:22 hits:hits

อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รู้จักนายอำเภอ

ข้อมูลนายอำเภอ

ชื่อ - นามสกุล นายชิษณุพงศ์ บูรณา
ที่อยู่ (บ้านพัก) 399 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน 58120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5368-9125
โทรศัพท์มือถือ 081-867-3851
อีเมล์นายอำเภอ m58050001@dopa.go.th
เว็บไซต์อำเภอ -
คติพจน์ของนายอำเภอ -
ข้อมูลที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายจรัญ ปัญญาวีร์ , นายทศพล จักรบุญมา
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ และปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ
 งาน  บริหารงานปกครอง
งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  การบริหารการปกครองท้องที่ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม อาวุธปืน กฎหมาย ว่าด้วยการค้าของเก่า การดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยโรงรับจำนำ การพนัน งานเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคมและงานการเงินและบัญชีการปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางประทุม บุญจีน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับชำนาญงาน เป็นผู้ช่วยเหลือ
ฝ่ายความมั่นคง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล   นายนพรัตน์ จันทะอินทร์
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ และปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ
 งาน  ฝ่ายความมั่นคง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการชายแดน ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง งานการข่าว งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานการสื่อสาร และการดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนางประทุม บุญจีน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับชำนาญงานเป็นผู้ช่วยเหลือ
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล   นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ และปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ
 งาน  อำนวยความเป็นธรรม
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  การอำนวยความเป็นธรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเข้าร่วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา การร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานศูนย์ดำรงธรรม และการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีน.ส.อรัญญา คำปัน เจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นผู้ช่วยเหลือ
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายจรัญ ปีญญาวีร์, นายประสิทธิ์ หน่อแนวอ้าย และนายทศพล จักรบูญมา
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.) ระดับชำนาญการ ,ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ และปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ
 งาน  งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  - การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎ์ งานทะเบียนทั่วไป การทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับทางด้านการทะเบียน การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายสิริ ปัญเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับชำนาญงาน เป็นผู้ช่วยเหลือ
- การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีนายสิริ ปัญเศษ เจ้าหน้าที่ปกครอง ระดับชำนาญงาน เป็นผู้ช่วยเหลือ
สำนักงานอำเภอ
 ผู้ให้บริการ  ชื่อ - นามสกุล  นายจรัญ ปัญญาวีร์ ,นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.)ระดับชำนาญการ ปละปลัดอำเภอ (จพง.ปค.)ระดับปฏิบัติการ
 งาน  สำนักงานอำเภอ
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  งานในหน้าที่ของสำนักงานอำเภอ เช่น งานบริหารทั่วไป งานธุรการ งานสารบรรณ งานเลขานุการนายอำเภอ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผนและการประชาสัมพันธ์ การจัดงานรัฐพิธี และงานประเพณีต่างๆ การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย โดยมี น.ส.อรัญญา คำปันและนายประทิน มะโนธรรม เจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นผู้ช่วยเหลือ
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 07/03/2011          
 

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: