บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

รู้จักนายอำเภออำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Time:2012-06-30 18:20 hits:hits

อำเภอปาย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รู้จักนายอำเภอ

ข้อมูลนายอำเภอ

ชื่อ - นามสกุล นายนิเวศน์ พูลสวัสดิ์
ที่อยู่ (บ้านพัก) 61 ม.1 ถนนราษฏร์ดำรง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
-โทรศัพท์/โทรสาร 0-5369-9194
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5369-9242
โทรศัพท์มือถือ -0-9953-8825
อีเมล์นายอำเภอ m58030001@dopa.go.th
เว็บไซต์อำเภอ
คติพจน์ของนายอำเภอ -จะปฏิบัติงานอย่างสำนึกในหน้าที่ อย่างมีจิตวิญญาณ
บนพื้นฐานของความชอบธรรม
ข้อมูลที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายประทีป พันธ์เสนา
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 งาน  งานบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรมการปกครอง งานเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม งานการเงินและบัญชี การบริหารงานปกครองท้องที่ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงแรม และอาวุธปืน หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  
ฝ่ายความมั่นคง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายธนกร ขันซ้าย
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 งาน  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่งานกิจการชายแดน งานกิจการชนกลุ่มน้อย งานกิจการผู้อพยพ งานกิจการ อพป. งานการข่าว งานกิจการ อส. งานด้านสื่อสาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายทรงศักดิ์ ไชยมณี
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 งาน  การอำนวยความเป็นธรรม การสืบสวนคดีอาญา การเข้าร่วมสอบสวนและควบคุมการสอบสวนคดีอาญา การร่วมชั้นสูตรพลิกศพ ในหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์และงานศูนย์ดำรงธรรม และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายประทีป พันธ์เสนา
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
 งาน  ทะเบียนราษฎรตาม พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และ พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน การแจ้งย้ายที่อยู่ การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าทะเบียนบ้าน การแจ้งเกิด แจ้งตาย การปรับปรุงข้อมูลทางการทะเบียน งานด้านทะเบียนทั่วไป งานด้านทะเบียนครอบครัว งานเกี่ยวกับทะเบียนพินัยกรรม งานเกี่ยวกับนิติกรรม งานเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน จดทะเบียนสัตว์พาหนะ งานเกี่ยวกับทะเบียนเกาะ
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  
สำนักงานอำเภอ
 ผู้ให้บริการ  ชื่อ - นามสกุล  นางกนกอร สิริโม
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)
 งาน  บริหารทั่วไป งานธุรการและงานสารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผน และการประชาสัมพันธ์ การจัดงานรัฐพิธี
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 01/07/2010          
 

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: