บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

มารู้จักอำเภอกันเถอะอำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

Time:2012-07-02 09:06 hits:hits
อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย มารู้จักอำเภอกันเถอะ [ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ] คำขวัญจังหวัด
(Editor:keng)

 

 

อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย

 

มารู้จักอำเภอกันเถอะ


 

 

[ ดูแผนที่อำเภอ คลิกที่นี่ ]

คำขวัญจังหวัด  เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม ดอกไม้งามสามฤดู
คำขวัญอำเภอ  ดินแดนมหัศจรรย์ค้างคาว เมืองดอกไม้งาม ธารน้ำใส ไร่แสนสวย
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  189 ม.6 ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย
หมายเลขโทรศัพท์  0-4288-7015
 หมายเลขโทรสาร  0-4288-7015
เว็บไซต์อำเภอ    
ข้อมูลทั่วไป

 

1.ประวัติความเป็นมา อำเภอนาด้วงเดิมเป็นบ้านนาด้วง ตั้งชื่อตามทุ่งนาที่นายพรานด้วงอพยพมาตั้งถิ่นฐานเมื่องประมาณปี พ.ศ. 2424 ขึ้นการปกครองกับจังหวัดอุดรธานี เปลี่ยนมาขึ้นเขตปกครองกับตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอเมือง จ.เลย ปี พ.ศ. 2488 ขึ้นการปกครองกับตำบลนาดินดำ ปี พ.ศ. 2510 ตั้งเป็นตำบลนาด้วง ปี พ.ศ. 2519 และจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอ จนกระทั่ง ปีพ.ศ.2534 จึงได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ
     อำเภอนาด้วงเป็นอำเภอหนึ่งใน 14   อำเภอของจังหวัดเลย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเลย โดยมีระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลย 34 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2158
2.เนื้อที่/พื้นที่ 590 ตร.กม.
3.สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบบมรสุม มี 3 ฤดู ฤดูร้อน 35 องศา (มี.ค.-พ.ค.) ฤดูฝน 28 องศา (มิ.ย.-ต.ค.) ฤดูหนาว 20 องศา (พ.ย.-ก.พ.)

ข้อมูลการปกครอง
 
1.ตำบล.......4.... แห่ง 3.เทศบาล..2.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....41.... แห่ง 4.อบต........3 ... แห่ง

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
 
1.อาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม(ปลูกข้าวเหนียวนาปี,ข้าวโพด,เลี้ยงสัตว์,มันลำปะหลัง,มะขามหวาน,ยางพารา)
2.อาชีพเสริม ได้แก่ -
3.จำนวนธนาคาร
 
มี 1 แห่ง ได้แก่
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โทร. 0-4288-7123
4.จำนวนห้างสรรพสินค้า มี - แห่ง

ด้านสังคม
 
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.นาด้วงวิทยา  โทร. 0-4288-7108
2.มหาวิทยาลัย ได้แก่  -

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ
 
ทรัพยากรดิน  เป็นดินร่วน 
แร่แกรไฟต์ จำนวนประมาณ 5,000 ไร่
ทรัพยากรน้ำ  (ลำน้ำสวย,ลำห้วยพะเนียงใหญ่)
สระเก็บน้ำ ฝาย และทำนบ จำนวน 110 แห่ง
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 1 แห่ง
ทรัพยากรป่าไม้ได้แก่ ป่าไม้เต็งรัง และไม้เบญจพรรณทั่วไป(ไม้แดง,ประดู่,มะค่า)

 

ด้านประชากร
 
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 25,641  คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 13,007  คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 12,634 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 43.45 คน/ตร.กม.

ด้านการคมนาคม
 
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  -
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์  -
- สถานีรถไฟ  หมายเลขโทรศัพท์  -
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร  หมายเลขโทรศัพท์  -
- ท่าแพขนานยนต์        หมายเลขโทรศัพท์  -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน             หมายเลขโทรศัพท์  -

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
 
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ยางพารา,ข้าวเหนียวนาปี,ถั่วเหลือง,  มันสำปะหลัง
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่
      (แม่น้ำ/บึง/คลอง)
ลำน้ำสวย,ลำห้วยพะเนียงใหญ่,ลำห้วยพะเนียงแล้ง,ลำห้วยดินปุ้น,ลำห้วยสีโสม
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ -
   
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 24/03/2010
 

 

 
Top
(0)
0%
Down
(1)
100%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: