บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

รู้จักนายอำเภออำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

Time:2012-05-12 22:23 hits:hits

อำเภอบ้านแฮด  จังหวัดขอนแก่น

รู้จักนายอำเภอ

ข้อมูลนายอำเภอ

ชื่อ - นามสกุล นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ
ที่อยู่ (บ้านพัก) 318 ม.2 ต.บ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ระหัสไปรษณีย์ 40110
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-8219
โทรศัพท์มือถือ 081-8670571
อีเมล์นายอำเภอ m40240001@dopa.go.th
เว็บไซต์อำเภอ www.kkdopa.com/amp24
คติพจน์ของนายอำเภอ เข้าถึง เข้าใจ พัฒนา
ข้อมูลที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน  บริหารงานปกครอง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  งานสำนักงานอำเภอ งานปกครอง งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายความมั่นคง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายชาติชาย ขำชื่น
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน  ป้องกัน
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานการข่าว ศตส.อ.
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายสุรสิทธิ์ วัฒนาอุดมชัย
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน  อำนวยความเป็นธรรม
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  งานอำนวยความเป็นธรรมรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮด
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายชาติชาย ขำชื่น
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)
 งาน  ทะเบียนและบัตร
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
สำนักงานอำเภอ
 ผู้ให้บริการ  ชื่อ - นามสกุล  นางศิริวรรณ เลห์ไมเออร์
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)
 งาน  งานสำนักงานอำเภอ
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  งานช่วยอำนวยการและเลขานุการผู้บริหาร งานนโยบายและแผน
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 13/10/2009          
 

 
(Editor:keng)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation:
Category list