บริการข้อมูลในเมืองไทย - โรงแรม -  ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลเศรษฐกิจ   - www.Thai.com.co

รู้จักนายอำเภออำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

Time:2012-07-01 15:59 hits:hits

อำเภอวังจันทร์  จังหวัดระยอง

รู้จักนายอำเภอ

ข้อมูลนายอำเภอ

ชื่อ - นามสกุล นายสมภพ รุ่งโรจน์
ที่อยู่ (บ้านพัก) 9/11 ม.5 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3866-6182
โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์นายอำเภอ m21040001@dopa.go.th
เว็บไซต์อำเภอ
คติพจน์ของนายอำเภอ
ข้อมูลที่ทำการปกครองอำเภอ/กิ่งอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายพงษ์ศักดิ์ เจริญผล
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7)
 งาน  ปกครอง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการบริหารงานปกครองท้องที่ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน การบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการกรมการปกครอง การสนับสนุน
การเลือกตั้งทุกระดับ งานเกี่ยวกับการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อสังคม
การดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยสถาน
บริการ โรงแรม งานการเงินและบัญชี
การดูแลครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของที่ทำการปกครองอำเภอ และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายความมั่นคง
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายกิตติ ภคกุล
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5)
 งาน  ความมั่นคง
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความมั่นคงภายใน การจัดระเบียบสังคม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่ งานกิจการชายแดน งานกิจการผู้อพยพ งานกิจการ
ชนกลุ่มน้อย งานกิจการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง งานการข่าว
งานกิจการอาสารักษาดินแดน งานด้าน
การสื่อสาร การดำเนินการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดที่อยู่ในความรับผิด
ชอบของกรมหรือที่ได้รับมอบหมาย และ
การปฏิบัติงานร่วมกับหรือการสนับสนุน
การปฏิบัติการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายอินทรีย์ เกิดมณี
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7)
 งาน  อำนวยความเป็นธรรม
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรม การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา การเข้าร่วม
สอบสวนและควบคุม การสอบสวนคดีอาญา การร่วมชันสูตรพลิกศพในหน้าที่
ของพนักงานฝ่ายปกครอง การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และงาน
ศูนย์ดำรงธรรม การแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ และการปฏิบัติงานร่วมกัน
หรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย
งานอื่นหรือที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 หัวหน้าฝ่าย ชื่อ - นามสกุล  นายมนตรี เกตุวิจิตร
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7)
 งาน  ทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน และการ
ทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมการปกครอง การดำเนินการตาม
กฏหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฏร การ
สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับทางด้าน
ทะเบียน งานอาวุธปืน และงานอื่นที่ได้
รับมอบหมาย
สำนักงานอำเภอ
 ผู้ให้บริการ  ชื่อ - นามสกุล  นายชลธิศ เลยานทท์
 ตำแหน่ง   ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.3 )
 งาน  สำนักงาน
 ขอบเขตความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการและ
งานสารบรรณ งานเลขานุการนายอำเภอ
การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหาร การวางแผน และ
การประชาสัมพันธ์ การจัดรัฐพิธี และงาน
ประเพณีต่าง ๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
 

วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 20/05/2009          
 

 
(Editor:admin)
Top
(0)
0%
Down
(0)
0%
------Separator Line----------------------------
Comment
Please consciously abide by the policies and regulations related to the Internet, is prohibited to publish obscene, violent, reactionary remarks.
Evaluation: